ALGEMENE VOORWAARDEN LAZIO ACADEMIE


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door
ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmeldingsformulieren.
1.2 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders / verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
1.5 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2: Aanmelding en Inschrijving

2.1 Aanmelding voor deelname aan Lazio Academie voetbalschool, privé trainingen, groepstrainingen, evenementen of een voetbalkamp kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier of inschrijving via de website.
2.2 Met de inzending van het inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement, activiteit of training waarvoor wordt ingeschreven.
2.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door Lazio Academie geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement of activiteit bereikt is.
2.4 Na de aanmelding of inschrijving ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.
2.5  Aanmeldingen of inschrijvingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van de inschrijftermijn zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst.
2.6 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement, activiteit of training geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld of inschrijvingsgeld zal worden terug betaald.      
2.7 Lazio Academie behoudt ten alle tijden het recht om naar eigen inzicht de groepen in te delen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden – Procedure
3.1 Na inschrijving ontvangt u een factuur met de betalingsvoorwaarden
3.2 U dient vooraf te betalen of in 3 maandelijkse termijnen, dit moet dan wel per mail aangevraagd worden via: info@lazioacademie.nl
3.3 Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van uw aanmelding.
3.4 De contributie dient u over te maken op rekeningnummer van Lazio Academie o.v.v. Naam Kind en factuurnummer. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.
3.5 Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft Lazio Academie het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteiten, trainingen of evenementen waarvoor hij / zij ingeschreven is.

Artikel 4: Afmelding
4.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de voetbalschool, privé of groepstrainingen, activiteiten of een evenement waarvoor hij / zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
4.2 In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich via de mail af te melden bij Lazio Academie.
4.3  De trainingen gaan in principe altijd door, maar Lazio Academie behoudt het recht tot het eventuele vervallen van één of meerdere trainingen, activiteiten of evenementen. Wij zullen proberen om de gemiste activiteiten in te halen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en Gedrag
5.1 Lazio Academie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en materiële schade in welke vorm dan ook.
5.2 Lazio Academie stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers opgelopen bij de trainingen, wedstrijden, toernooien, evenementen of andere activiteiten; Lazio Academie is ook niet aansprakelijk voor (een) reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.
5.3 Lazio Academie is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.4 Deelname aan de trainingen, wedstrijden, toernooien, activiteiten en evenementen is geheel vrijblijvend, op eigen initiatief en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname.
5.5 Het dragen van de kleding van Lazio Academie is verplicht.
5.6 Het dragen van de nodige voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht, bij het ontbreken hiervan kan de deelnemer worden uitgesloten van de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement.
5.7 Van de deelnemer en de ouders / verzorgers wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, spelers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers en aanwezigen.
5.8 Indien een deelnemer of ouder / verzorger zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer of ouder / verzorger waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement. Gebeurt dit vaker, dan zullen wij met de ouders / verzorgers en de deelnemer in gesprek gaan en indien nodig de deelnemer uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde bedragen.


Artikel 6: Overmacht
6.1 Lazio Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lazio Academie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lazio Academie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lazio Academie of van derden daaronder begrepen. Lazio Academie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lazio Academie haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Lazio Academie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 7: Kleding
7.1 Het dragen van de kleding van Lazio Academie is verplicht.
7.2 Tijdens de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement is het verplicht de kleding van Lazio Academie te dragen.
7.3 Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement is verplicht.
7.4 Bestelde kleding is eigendom van de deelnemer en kan niet worden geruild, tenzij Lazio Academie toestemming geeft. Dit is niet verplicht.

 

Artikel 8: Trainers
8.1 De trainers zijn oude profvoetballers, trainers en/of zelf opgeleide trainers door Lazio Academie.
8.2 De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

 

Artikel 9: Multimedia
9.1 Lazio Academie behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, social media en promotie doeleinden. Foto’s en video’s kunnen ook gebruikt worden in de communicatie met clubs en scouts.
9.2 Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames en deze zoals toegelicht bij artikel 8.1 te gebruiken.

 

Artikel 10 op en aanmerkingen 
10.1 Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering en/of handeling van een training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement, ontvangen wij die graag z.s.m. na constatering en te richten aan: info@lazioacademie.nl .

Artikel 11: Disclaimer
11.1 Lazio Academie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de training, wedstrijd, toernooi, activiteit of evenement van Lazio Academie of toepassing van de behandelde oefenstof.
11.2 Lazio Academie bepaalt welke aanmeldingen en inschrijvingen wel en niet worden geaccepteerd zonder opgaaf van reden.
11.3 De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Lazio Academie, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Scroll naar top